20 lat
doświadczenia

Polityka prywatności

I. WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z strony internetowej, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.serwiso.net, zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

 

II. POSTANOWIENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych jest serwiso.net Przemysław Lipski, Myszków 42-300, ul. Sikorskiego 53/5, NIP: 5771932336, REGON: 369202060, telefon: 514 508 808, adres email: info@serwiso.net.

2. Zbieranie danych:

Serwis zbiera dane osób, które m.in. korzystają z Serwisu.

3. Zakres zbieranych danych:

W zależności od formy korzystania z Serwisu, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji, niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Serwis usług.

W przypadku chęci kontaktu z serwiso.net za pośrednictwem Serwisu, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych, zapewniających tę możliwość, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

4. Cel zebrania danych:

Podane przez Państwa dane w formularzu kontaktowym, wykorzystywane są w celu odpowiedzenia na Państwa zgłoszenia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem, a serwiso.net.

W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, może posłużyć do przesyłania przez Serwis informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

Serwiso.net uprawnione jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego, świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

5. Prawo dostępu:

W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli, wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych, mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych.

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne, w celu zapewnienia możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

6. Mechanizm „cookies”:

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu, pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

Mechanizm „cookies” jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, zwłaszcza dlatego, że tą drogą nie mogą przedostać się do nich wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji, nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

7. Mechanizm sygnalizatorów „Web Beacons”:

Serwis może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia „web beacons”, pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe „web beacons” nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą tej technologii, mogą być wykorzystane razem z Państwa danymi do zbierania informacji statystycznych, dotyczących świadczonych usług.

8. Adres IP:

Serwis zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem czy tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

9. Cookies innych podmiotów:

Serwis zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk, dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku, podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu, mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu „cookies” przez podmioty trzecie.

Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych cookies.

10. Dostęp do danych osób trzecich:

Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy serwiso.net oraz uprawnione osoby, zajmujące się obsługą Serwisu.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych:

Serwiso.net oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Serwis zaopatrzony jest w wysokie środki bezpieczeństwa. Serwis www.serwiso.net znajduje się na własnych serwerach. Dzięki temu zapewniamy pełną ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

12. Wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji, dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Serwis nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Serwis przetwarza podane przez użytkowników dane osobowe, w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych, dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Serwisu.

13. Kontakt z nami:

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności, prosimy kierować na adres email lub adres siedziby serwiso.net.

14. Zmiany Polityki Prywatności:

Serwiso.net zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej, jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji:
Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-01.

Konfigurator_serwisy_zlecenie